ZESPÓŁ REDAKCYJNY

Jacek Raciborski – Redaktor Naczelny
Tomasz Rawski – Sekretarz Redakcji
Jerzy Bartkowski
Jacek Haman
Jarosław Kilias
Sławomir Mandes
Lech M. Nijakowski
Wojciech Rafałowski
Przemysław Sadura
Tadeusz Szawiel
Joanna Wawrzyniak

Zespół Redakcyjny zajmuje się bieżącym prowadzeniem czasopisma, w szczególności wstępnym opiniowaniem tekstów oraz formułowaniem szczegółowych zaleceń dla autorów na podstawie recenzji zewnętrznych. Członkowie redakcji mogą być redaktorami i redaktorkami numerów i sekcji tematycznych.

RADA REDAKCYJNA

Jerzy J. Wiatr – przewodniczący Rady (Europejska Wyższa Szkoła Prawai Administracji; prof. em. Uniwersytetu Warszawskiego)
Krystyna Skarżyńska – z-ca przewodniczącego Rady (Instytut Psychologii PAN)

Anton Bebler (prof. em. Uniwersytetu w Lublanie)
Mirosław Chałubiński (Uniwersytet Zielonogórski)
Maciej Gdula (Wydział Socjologii UW)
Krzysztof Gorlach (Uniwersytet Jagielloński)
Mirosława Grabowska (Wydział Socjologii UW)
Hans-Georg Heinrich (prof. em. Uniwersytetu Wiedeńskiego)
Aleksandra Jasińska‑Kania (prof. em. Uniwersytetu Warszawskiego)
Wiesława Kozek (Wydział Socjologii UW)
Roman Kuźniar (Instytut Stosunków Międzynarodowych UW)
Grzegorz Lissowski (Wydział Socjologii UW)
Sławomir Łodziński (Wydział Socjologii UW)
Witold Morawski (Akademia L. Koźmińskiego; prof. em. Uniwersytetu Warszawskiego)
Jan Pakulski (University of Tasmania)
Adam Przeworski (New York University, USA)
Jacek Raciborski (Wydział Socjologii UW)
Renata Siemieńska-Żochowska (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej; prof. em. Uniwersytetu Warszawskiego)
Ray Taras (Tulane University, USA)
Włodzimierz Wesołowski (Instytut Filozofii i Socjologii PAN; Collegium Civitas)

Rada Redakcyjna wyznacza kierunek i określa strategie długofalowego rozwoju czasopisma oraz wspomaga Zespół Redakcyjny w procesie recenzowania tekstów zgłoszonych do druku w czasopiśmie. Jej członkowie są proszeni o pomoc w rozstrzygnięciu sprzeczności między zaleceniami recenzentów a także przygotowują recenzje tekstów w przypadku trudności z terminowym ich uzyskaniem od osób spoza redakcji.